موتور

موتورها وسایلی هستند که انرژی را برای بکار انداختن وسایل نقلیه، دستگاه‌های دیگر یا تولید الکتریسیته، به کار مکانیکی تبدیل می‌کنند.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب موتور

 1. بهداد
 2. بهداد
 3. بهداد
 4. مدیر وبلاگ
 5. مدیر وبلاگ
 6. بهداد
 7. مدیر وبلاگ
 8. بهداد
 9. بهداد
 10. مدیر وبلاگ
 11. بهداد
 12. بهداد
 13. مدیر وبلاگ
 14. مدیر وبلاگ
 15. مدیر وبلاگ
 16. بهداد
 17. مدیر وبلاگ
 18. مدیر وبلاگ
 19. بهداد
 20. بهداد