وانواع

  1. HassanVaham

    میکرو کنترلرها الکترونیک شناخت وانواع میکروکنترولها(avr)

    شناخت وانواع میکروکنترولها(avr)
  2. A

    نرم افزار کیلومتر نزم افزار تاچو زیمنس وانواع فایلهای کیلومتر ساژم وزیمنس

    نزم افزار تاچو زیمنس وانواع فایلهای کیلومتر ساژم وزیمنس
بالا