ثانیه

  1. 6

    درخواست 2 طریقه آموزش معرفی دریچه گاز برقی 206

    سوئیچ را باز کرده و ده ثانیه صبر می کنیم و پدال را تا آخر فشار میدهیم و سوئیچ را می بندیم و پس از بیست ثانیه خودرو را روشن میکنیم و تست می کنیم.
بالا