سیم کشی

برای انتقال جریان الکتریکی از مکانی به دیگرمکان از سیم و بافه استفاده می‌شود. عامل انتقال جریان الکتریکی در سیم‌ها فلزّ رسانای جریان می‌باشد.
واژهٔ «سیم»، علاوه بر موردهای برقی، برای سیم گیتار، تار و غیره در سازهای زهی، بهمراه واژهٔ «تار» نیز کاربرد دارد.

View More On Wikipedia.org
  1. م

    نقشه ها و سیستم های الکتریکی : پیکان - پیکان وانت نقشه سیم کشی وانت یورو 4

    نقشه سیم کشی وانت یورو4 برای دانلود روی لـــــــــــــــــــــــــــــــینک دانلود کلیک کنید .
  2. A_Rezaei

    ایرانخودرو نقشه سیستم سوخت رسانی ۲۰۶ یورو ۴

    درود نقشه سیستم سوخت رسانی ۲۰۶ یورو ۴
بالا