• برای استفاده از سایت از طریق این لینک عضو سایت شوید و برای دسترسی به فایل های خودروئی و ریمپ از این لینک عضو گروه VIP شوید. درصورت نیاز به راهنمایی بعد از عضویت در سایت از طریق چت آنلاین در واتس اپ با ما در ارتباط باشید

بی بی کد ها

 • [B], [I], [U], [S] - Bold, italics, underline, and strike-through

  Makes the wrapped text bold, italic, underlined, or struck-through.
  مثال:
  این متن [B]کلفت[/B] است.
  این متن [I]کج[/I] است.
  این متن [U]زیر خط دار[/U] است.
  این متن [S]روی خط دار [/S] است.
  Output:
  این متن کلفت است.
  این متن کج است.
  این متن زیر خط دار است.
  این متن روی خط دار است.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Text Color, Font, and Size

  تغییر دادن رنگ، فونت، یا سایز متن های طولانی.
  مثال:
  This is [COLOR=red]red[/COLOR] and [COLOR=#0000cc]blue[/COLOR] text.
  This is [FONT=Courier New]Courier New[/FONT] text.
  This is [SIZE=1]small[/SIZE] and [SIZE=7]big[/SIZE] text.
  Output:
  This is red and blue text.
  This is Courier New text.
  This is small and big text.
 • [URL], [EMAIL] - لینک ها

  لینکی که در متن پاراگراف به مقصد جدیدی پیوند میدهد.
  مثال:
  [URL]https://www.example.com[/URL]
  [EMAIL]example@example.com[/EMAIL]
  Output:
 • [URL=link], [EMAIL=address] - لینک ها (پیشرفته)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.
  مثال:
  [URL=http://www.proxen.ir] برو به لینک proxen.ir[/URL]
  [EMAIL=example@example.com]ایمیل به من[/EMAIL]
  Output:
 • [USER=ID] - لینک به پروفایل

  لینک به پروفایل کاربر معمولاً هنگام تگ کاربر به صورت خودکار درج می شود.
  مثال:
  [USER=1]نام کاربری[/USER]
  Output:
 • [IMG] - Image

  Display an image, using the wrapped text as the URL.
  مثال:
  [IMG]https://iranianecu.com/styles/elegance2_lightblue/xenforo/logo.og1.png[/IMG]
  Output:
  https://iranianecu.com/styles/elegance2_lightblue/xenforo/logo.og1.png
 • [MEDIA=site] - Embedded Media

  Embeds media from approved sites into your message. It is recommended that you use the media button in the editor tool bar.
  سایت های تایید شده: aparat, Apple Music, Dailymotion, Facebook, Flickr, Giphy, Imgur, Instagram, Liveleak, Metacafe, Pinterest, Reddit, SoundCloud, Spotify, Tumblr, Twitch, Twitter, Vimeo, YouTube
  مثال:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Output:
  An embedded YouTube player would appear here.
 • [LIST] - Lists

  Displays a bulleted or numbered list.
  مثال:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Output:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Text alignment

  تغییرات، متن های طولانی را هم تراز میکند.
  مثال:
  [LEFT]چپ چین[/LEFT]
  [CENTER]وسط چین[/CENTER]
  [RIGHT]راستچین[/RIGHT]
  Output:
  چپ چین​
  وسط چین​
  راستچین​
 • [QUOTE] - Quoted text

  Displays text that has been quoted from another source. You may also attribute the name of the source.
  مثال:
  [QUOTE]متن نقل قول[/QUOTE]
  [QUOTE=یک کاربر]نقل قول شده از[/QUOTE]
  Output:
  یک کاربر گفت:
  نقل قول شده از
 • [SPOILER] - Text containing spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.
  مثال:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Output:
  Simple spoiler
  Spoiler with a title
 • [ISPOILER] - Inline text containing spoilers

  Allows you to display text inline among normal content which hides text that may contain spoilers and must be clicked by the viewer to be seen.
  مثال:
  You have to click the following [ISPOILER]word[/ISPOILER] to see the content.
  Output:
  You have to click the following word to see the content.
 • [CODE] - نمایش کد برنامه نویسی

  Displays text in one of several programming languages, highlighting the syntax where possible.
  مثال:
  کد عمومی:
  [CODE]
  کد
  عمومی
  [/CODE]

  کد محتوا:
  [CODE=rich]
  [COLOR=red]
  کد
  [/COLOR]
  محتوا
  [/CODE]

  کد PHP:
  [CODE=php]echo $hello . ' world';[/CODE]

  کد JS:
  [CODE=js]var hello = 'world';[/CODE]
  Output:
  کد عمومی:
  کد:
  کد
  عمومی
  کد محتوا:
  Rich (BB code):
  
  کد
  
  محتوا
  کد PHP:
  PHP:
  echo $hello . ' world';
  کد JS:
  کد:
  var hello = 'world';
 • [ICODE] - Inline programming code display

  Allows you to display code inline among normal post content. Syntax will not be highlighted.
  مثال:
  Inline code blocks [ICODE]are a convenient way[/ICODE] of displaying code inline.
  Output:
  Inline code blocks are a convenient way of displaying code inline.
 • [INDENT] - Text indent

  Indents the wrapped text. This can be nested for larger indentings.
  مثال:
  متن معمولی
  [INDENT]
  متن برجسته
  [INDENT]
  متن متراکم تر
  [/INDENT]
  [/INDENT]
  Output:
  متن معمولی

  متن برجسته

  متن متراکم تر
 • [TABLE] - Tables

  Special markup to display tables in your content.
  مثال:
  [TABLE]
  [TR]
  [TH]Header 1[/TH]
  [TH]Header 2[/TH]
  [/TR]
  [TR]
  [TD]Content 1[/TD]
  [TD]Content 2[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  Output:
  Header 1Header 2
  Content 1Content 2
 • [PLAIN] - Plain text

  Disables BB code translation on the wrapped text.
  مثال:
  [PLAIN]این متن [B]کلفت [/B] نیست.[/PLAIN]
  Output:
  این متن [B]کلفت [/B] نیست.
 • [ATTACH] - درج پیوست

  پیوست را در نقطه مشخص درج می کند. اگر پیوست یک تصویر باشد ، یک تصویر بند انگشتی یا نسخه با اندازه کامل درج می شود. این به طور کلی با کلیک روی دکمه مناسب وارد می شود.
  مثال:
  بندانگشتی: [ATTACH]123[/ATTACH]
  اندازه کامل: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Output:
  محتوای پیوست ها در اینجا وارد می شود.
 • [GALLERY=option] - جاساز کردن از گالری

  BB code for displaying gallery media items and albums.
  مثال:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
  Output:
  [GALLERY=media, X]Gallery BB Code[/GALLERY]
 • [UBS=option] - BlogEntry/Blog/Series embed

  BB code for displaying blog entries, blogs and series
  مثال:
  [UBS=blog_entry, X]UBS Blog Entry BB Code[/UBS]
  Output:
  [UBS=blog_entry, X]UBS Blog Entry BB Code[/UBS]
بالا