سیستم سوخت رسانی و جرقه

معرفی و آموزش سیستم سوخت رسانی و روش های پاشش سوخت و جرقه زنی
بالا